COLOGNE

สร้างสรรค์กลิ่นหอมเอกลักษณ์ผ่านน้ำหอม Jo Malone London

ที่ทุกขวดเริ่มต้นด้วยเรื่องราวและแรงบันดาลใจ รังสรรค์ขึ้น

จากส่วนผสมคุณภาพสูงด้วยฝีมือของผู้เชี่ยวขาญ ที่พร้อมถ่ายทอดสู่ตัวคุณ

 • English Pear & Freesia 9ml Cologne

  0.00 บาท 9ml
 • Basil & Neroli Cologne

  2,800.00 บาท 30ml
 • Orange Blossom Cologne

  5,600.00 บาท 100ml 2,800.00 บาท 30ml
 • Wisteria & Lavender Cologne, 2020

  Archive Collection

  5,600.00 บาท 100ml
 • Red Roses Cologne

  5,600.00 บาท 100ml
 • Leather & Artemisia Cologne, 2017

  Archive Collection

  5,600.00 บาท 100ml
 • Pomegranate Noir Cologne

  2,800.00 บาท 30ml 5,600.00 บาท 100ml
 • Earl Grey & Cucumber Cologne

  2,800.00 บาท 30ml
 • Tuberose Angelica Cologne

  7,550.00 บาท 100ml
 • Poppy & Barley Cologne

  2,800.00 บาท 30 ml 5,600.00 บาท 100ml
 • Wild Bluebell Cologne

  5,600.00 บาท 100ml 2,800.00 บาท 30ml
 • Honeysuckle & Davana Cologne

  5,600.00 บาท 100ml 2,800.00 บาท 30ml
 • Amber & Lavender Cologne, 1995

  5,600.00 บาท 100ml
 • Nasturtium & Clover Cologne, 2016

  Archive Collection

  5,600.00 บาท 100ml
 • Wood Sage & Sea Salt Cologne

  2,800.00 บาท 30ml 5,600.00 บาท 100ml
 • Peony & Blush Suede Cologne

  5,600.00 บาท 100ml
 • Myrrh & Tonka Cologne

  5,500.00 บาท 50ml
 • Blackberry & Bay Cologne

  2,800.00 บาท 30ml
 • Nectarine Blossom & Honey Cologne

  2,800.00 บาท 30ml
 • Fig & Lotus Flower Cologne

  5,600.00 บาท 100ml 2,800.00 บาท 30ml
 • Dark Amber & Ginger Lily Cologne

  7,550.00 บาท 100ml 5,500.00 บาท 50ml
 • Geranium & Verbena Cologne 100ml

  Archive Collection

  5,600.00 บาท 100ml
 • Cypress & Grapevine Cologne Intense

  5,500.00 บาท 50ml
 • Blue Agava & Cacao Cologne, 2006

  Archive Collection

  5,600.00 บาท 100ml
 • English Pear & Freesia Cologne

  5,600.00 บาท 100ml 3,900.00 บาท 50ml 2,800.00 บาท 30ml
 • Jasmine Sambac & Marigold Cologne Intense

  7,550.00 บาท 100ml
 • Yellow Hibiscus Cologne

  Limited-Edition

  2,900.00 บาท 30ml
 • Oud & Bergamot Cologne

  7,550.00 บาท 100ml 5,500.00 บาท 50ml
 • English Pear & Freesia Cologne – Fluted Bottle Edition

  3,900.00 บาท 50ml 5,600.00 บาท 100ml 2,800.00 บาท 30ml
 • Vetiver & Golden Vanilla Cologne Intense

  5,500.00 บาท 50ml
 • Hemlock & Bergamot Cologne, 2019

  5,600.00 บาท 100ml
 • Velvet Rose & Oud Cologne

  5,500.00 บาท 50ml 7,550.00 บาท 100ml
 • Scarlet Poppy Cologne Intense

  5,700.00 บาท 50ml
 • English Oak & Redcurrant Cologne

  5,600.00 บาท 100ml
 • Redcurrant & Cream Cologne, 2012

  Archive Collection

  5,600.00 บาท 100 ml
 • Green Wheat & Meadowsweet Cologne, 2018

  Archive Collection

  5,600.00 บาท 100ml
 • English Oak & Hazelnut Cologne

  2,800.00 บาท 30ml 5,600.00 บาท 100ml
 • Lime Basil & Mandarin Cologne

  2,800.00 บาท 30ml
 • Mimosa & Cardamom Cologne

  2,800.00 บาท 30ml