COLOGNE

สร้างสรรค์กลิ่นหอมเอกลักษณ์ผ่านน้ำหอม Jo Malone London

ที่ทุกขวดเริ่มต้นด้วยเรื่องราวและแรงบันดาลใจ รังสรรค์ขึ้น

จากส่วนผสมคุณภาพสูงด้วยฝีมือของผู้เชี่ยวขาญ ที่พร้อมถ่ายทอดสู่ตัวคุณ

 • Basil & Neroli Cologne

  2,800.00 บาท 30ml
 • Orange Blossom Cologne

  5,500.00 บาท 100ml 2,800.00 บาท 30ml
 • Red Roses Cologne

  5,500.00 บาท 100ml
 • Pomegranate Noir Cologne

  2,800.00 บาท 30ml 5,500.00 บาท 100ml
 • Earl Grey & Cucumber Cologne

  2,800.00 บาท 30ml
 • Tuberose Angelica Cologne

  7,300.00 บาท 100ml
 • Poppy & Barley Cologne

  2,800.00 บาท 30 ml 5,500.00 บาท 100ml
 • Wild Bluebell Cologne

  5,500.00 บาท 100ml
 • Honeysuckle & Davana Cologne

  5,500.00 บาท 100ml 2,800.00 บาท 30ml
 • Wood Sage & Sea Salt Cologne

  2,800.00 บาท 30ml 5,500.00 บาท 100ml
 • Peony & Blush Suede Cologne

  5,500.00 บาท 100ml
 • Myrrh & Tonka Cologne

  5,200.00 บาท 50ml
 • Blackberry & Bay Cologne

  2,800.00 บาท 30ml
 • Nectarine Blossom & Honey Cologne

  2,800.00 บาท 30ml
 • Fig & Lotus Flower Cologne

  5,500.00 บาท 100ml 2,800.00 บาท 30ml
 • Red Hibiscus Cologne

  Limited-Edition

  3,700.00 บาท 30ml 7,500.00 บาท 100ml
 • Dark Amber & Ginger Lily Cologne

  7,300.00 บาท 100ml 5,200.00 บาท 50ml
 • Cypress & Grapevine Cologne Intense

  5,200.00 บาท 50ml
 • English Pear & Freesia Cologne

  5,500.00 บาท 100ml 3,900.00 บาท 50ml 2,800.00 บาท 30ml
 • Jasmine Sambac & Marigold Cologne Intense

  7,300.00 บาท 100ml
 • Yellow Hibiscus Cologne

  Limited-Edition

  2,900.00 บาท 30ml 5,700.00 บาท 100ml
 • Oud & Bergamot Cologne

  7,300.00 บาท 100ml 5,200.00 บาท 50ml
 • Frangipani Flower Cologne

  Limited-Edition

  5,700.00 บาท 100ml 2,900.00 บาท 30ml
 • Vetiver & Golden Vanilla Cologne Intense

  5,200.00 บาท 50ml
 • Limited-edition English Pear & Freesia Cologne

  Lunar New Year Collection

  5,600.00 บาท
 • Velvet Rose & Oud Cologne

  5,200.00 บาท 50ml 7,300.00 บาท 100ml
 • Scarlet Poppy Cologne Intense

  5,200.00 บาท 50ml
 • English Oak & Redcurrant Cologne

  5,500.00 บาท 100ml
 • Nashi Blossom Cologne

  Limited-Edition

  5,700.00 บาท 100ml 2,900.00 บาท 30ml
 • English Oak & Hazelnut Cologne

  2,800.00 บาท 30ml 5,500.00 บาท 100ml
 • Lime Basil & Mandarin Cologne

  2,800.00 บาท 30ml
 • Mimosa & Cardamom Cologne

  2,800.00 บาท 30ml